organisator.be
ga naar www.be
GIDS  
YOUR GUIDE TO THE PERFECT PARTY
wetgeving

Uiteraard zijn er ook een aantal wettelijke verplichtingen:

 • vergunning om het event te laten plaatsvinden
 • Alcohol en drugs
 • geluidshinder
 • Sabam
 • Billijke vergoeding
 • Vergunning voor sterke dranken
 • Nooduitgangen

 

  ALCOHOL

De bekende tapvergunning én de vergunning voor sterke drank heeft een grote transformatie gehad: De tapvergunning is niet meer nodig. De vergunning voor sterke drank initieel nog wel. Maar de gemeente waar het evenement plaatsvindt zal deze vergunning afgeven.

Wat is er nu veranderd?

De drankvergunning voor voor de slijterij van gegiste dranken (de bekende tapvergunning) wordt afgeschaft. Hier moet je vanaf 5 januari 2006 geen rekening meer mee houden.

De vergunning voor de sterke drank blijft bestaan. Het verschil is echter dat je deze niet langer moet aanvragen aan het kantoor van douane en accijnzen, maar dat deze wordt afgeleverd door de gemeente waar het evenement plaatsvindt. Artikel 9 van de wet van 28 december blijft dus behouden. Dit artikel stelt dat het verkopen van sterke drank voor gebruik ter plaatse op occasionele drankgelegenheden verboden is, tenzij je een machtiging hebt verkregen van het college van burgemeester en schepenen.

  GELUIDSHINDER
 
Verstoring van de nachtrust

Als organisator ben je natuurlijk niet rechtstreeks verantwoordelijk voor het geroep en gezang van fuifbezoekers die zich buiten de fuifzaal bevinden. Toch moet je de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de fuif de nachtrust van de buren verstoord. Anders is er sprake van een gebrek aan voorzorg.

Omwonenden van zalen kunnen altijd een beroep doen op de politie op grond van art. 561 van het strafwetboek. Dit artikel dreigt met straffen tegen hen “die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden gestoord”. Dit artikel laat een zeer subjectieve beoordeling toe.

Wat moet je verstaan onder nachtgerucht of nachtrumoer? Of zelfs onder nacht, de uren zijn immers niet precies bepaald. De politie hoeft ook niet op een klacht te wachten, ze kan ook op eigen initiatief optreden.

Als organisator kan je een aantal maatregelen nemen om de geluidshinder te beperken:
 • Wijs de Deejay op de beperkingen wat de geluidsnormen betreft, je kan overwegen om dit ook op te nemen in het contract;
 • Werk indien mogelijk met een geluidsbegrenzer. De politie kan voorafgaandelijk een geluidsmeting uitvoeren, in sommige gemeenten behoort dit tot de standaard service. Op die manier kan de versterker of de geluidsbegrenzer op voorhand goed afgesteld worden.
 • Wegsnijden van de lage frequenties;
  In de praktijk zullen niet de luchtgeluiden, maar wel de contactgeluiden n.a.v de lage frequenties voor de meeste overlast zorgen. Met de equaliser kan je de lage frequenties (minder dan 80 Hz of zelfs 100 Hz) wegsnijden. Afhankelijk van de installatie kan men zo zelfs 5 decibel winst doen. De meeste zalen zijn bovendien toch te klein om deze lage frequenties te gebruiken, ze zorgen enkel voor de vervorming van het geluid en voor hinder in de omgeving. Niemand zal merken dat deze weggefilterd zijn.
 • Verbetering qua opstelling of ophanging van de luidsprekers;
  Zoals hiervoor al werd aangegeven, worden luidsprekers vaak in een hoek geplaatst. Indien dit gebeurt tegen een scheidingswand met een aanpalende woning dan heeft dit een aantal nadelige effecten, namelijk:
  - kleine afstand tussen de bron en de aanpalende woning
  - verhoging van het geluidsniveau door reflecties
  - grote kans op trillingsoverdracht

Geluidsfirma’s hebben hierover genoeg kennis en ervaring.

Wat kan je als organisator concreet doen?

Je kan aan de uitgang een affiche hangen die bezoekers erop attent maakt dat zij die zich schuldig maken aan de verstoring van de nachtrust kunnen geverbaliseerd worden.

Echte dwangmaatregelen neemt men zelden, meestal wordt alleen een proces-verbaal opgemaakt. Komt de zaak toch voor de politierechtbank dan kan deze slechts politiestraffen uitspreken. De geldboete bedragen € 0,25 tot € 0,50 (X 200). In geval van ‘verstoring van de openbare orde’ (een zeer breed begrip) kan de fuif wel worden stilgelegd. Dit gebeurt meestal na enkele waarschuwingen. Dit zal zelden gebeuren omdat een fuif stil leggen voor nog meer ordeverstoring kan zorgen.

Over lawaai buiten de fuifzaal mag je als organisator dan al weinig controle hebben, je kan er als organisator wel op letten dat je in de fuifzaal de geluidsnormen respecteert. De geluidsnormen voor de gespeelde muziek hangen af van de locatie waar je je fuif organiseert. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen ingedeelde en niet-ingedeelde inrichtingen.

Geluidsnormen voor muziek in niet-ingedeelde inrichtingen

Een niet-ingedeelde inrichting is een inrichting die niet onder de VLAREM-wetgeving valt en die dus niet over een milieuvergunning moet beschikken. Vallen hieronder: openluchtfuiven, de meeste fuiven in tenten, fuiven in zalen waar er slechts occasioneel wordt gedanst (bals,bruiloften, fuiven). Concreet: maximum 12 dansfeesten per jaar met een maximum van twee per maand.

De geluidsnormen voor niet-ingedeelde inrichtingen worden geregeld door de kaderwet van 18 juli 1973 betreffende geluidshinder en vooral de uitvoeringsbesluiten, het KB van 24 februari 1977 “houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen”.

De geluidsnormen zijn objectieve normen (aantal decibels), en ze hebben enkel betrekking op de muziek, die bovendien elektronisch versterkt’ moet zijn. Het moet dus niet om nachtlawaai gaan. De straffen voor wie deze geluidsnormen niet respecteert, zijn zeer zwaar. Veel zwaarder dan de straffen voor het verstoren van de nachtrust. Je komt niet voor een politierechtbank maar voor de correctionele rechtbank. De rechtbank kan straffen opleggen van 8 dagen tot 6 maand en/of boetes van € 0,64 tot € 123,95 (X200). Als je bovendien binnen de 2 jaar na veroordeling een nieuwe gelijkaardige inbreuk pleegt, kunnen de straffen worden verdubbeld.

  EXTRA: GOED OM WETEN
 
De geluidsnormen

In de inrichting (art.2): “in openbare instellingen mag het maximum geluidsniveau voortgebracht door de muziek, 90 decibel niet overschrijden. Dit geluidsniveau wordt gemeten op gelijk welke plaats in de inrichting waar zich in normale omstandigheden personen kunnen bevinden”;

Ten gunste van de buurt (art.3): “De openbare en private inrichtingen waar muziek wordt geproduceerd, moeten zo ingericht zijn dat het geluidsniveau gemeten in de buurt:

1° niet hoger is dan 5 decibel boven het achtergrondgeluidsniveau, indien dit lager is dan 30 dB(A);
2° niet hoger is dan 35 dB(A) indien het achtergrondgeluidsniveau ligt tussen de 30 en 35 dB(A);
3° niet hoger is dan het achtergrondgeluidsniveau indien dit hoger is dan 35 dB(A).

Dit geluidsniveau wordt gemeten in het lokaal of gebouw, met gesloten deuren en vensters”.

Wie kan overtredingen vaststellen?

Alleen bevoegde personen kunnen vaststellingen doen. Dat zijn o.a. de officieren van de politie en bepaalde milieuambtenaren die hiervoor een specifieke bevoegdheid gekregen hebben. Het onderzoek moet gebeuren met erkende toestellen (sonometers).
Als achteraf zou blijken dat onbevoegde ambtenaren zijn opgetreden,dan is het misdrijf niet op geldige wijze vastgesteld. Vraag en noteer dus desnoods identiteit en legitimatiebewijs van de vaststeller. Normaal zullen de officieren van de politie niet overgaan tot inbeslagname of verzegeling van de voorwerpen “die tot het misdrijf hebben gediend”. In de praktijk zal men na een tweetal aanmaningen, in sommige gevallen, toch overgaan tot inbeslagname.

Wie kan er worden gestraft?
 • De personen die inrichtingen of toestellen ‘onder zich heeft’. Als het gaat om een vereniging dan wordt hiermee bedoeld de verantwoordelijke die op dat moment aanwezig was en eventueel de verantwoordelijke persoon die niet aanwezig was, maar die niet voldoende voorzorgen heeft genomen.
 • De persoon die de toestellen heeft bediend, bij voorbeeld de deejay of de geluidstechnicus achter de P.A.
 • De persoon die zich verzet heeft tegen de controle.
Afwijking van de geluidsnormen

Sinds 1 mei 1999 kan er voor niet-ingedeelde muziekactiviteiten een afwijking worden toegestaan van de gangbare geluidsnormen wanneer er (elektronisch) versterkte muziek wordt geproduceerd ter gelegenheid van kermissen, carnavals, muziekfestivals, fuiven en andere bijzondere feesten of festiviteiten. De uitzondering op de bepalingen van het KB van 24 februari 1977 kan op voorwaarde dat:

1° de muziekactiviteit vooraf is gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waarin de muziekactiviteit doorgaat;
2° het college, bedoeld in 1° akte heeft genomen van de melding.

Het college kan, vooral wanneer de muziekactiviteit is gelokaliseerd in de nabijheid van stiltebehoevende instellingen of zones, zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen, scholen en natuurreservaten, beperkende maatregelen opleggen, zowel wat het maximum toegelaten geluidsniveau, als wat de duur van de muziekactiviteit betreft, of het college kan de muziekactiviteit op de aangevraagde plaats verbieden.

 

terug naar inhoudsopgave

part of www.be :: disclaimer :: contact